Strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie zgodnie z Polityką Plików Cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies.

close

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
HUT-PUS S.A. z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204), HUT-PUS S.A., ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków, NIP: 6780026201, REGON: 35003514800000, KRS: 0000055658 ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

Część I / Definicje

 1. 1.      Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:
  1. a.      Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 Poz. 1204),
  2. b.     Witryna - domena internetowa o adresie: http://www.hutpus.com.pl oraz podstrony tej domeny,
  3. c.       Usługodawca - HUT-PUS S.A., ul. Mrozowa 1, 31-752 Kraków, NIP: 6780026201, REGON: 35003514800000, KRS: 0000055658, świadczący usługi drogą elektroniczną z wykorzystaniem Witryny
  4. d.     Usługobiorca - każda osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę z wykorzystaniem Witryny,
  5. e.      Adres Poczty Elektronicznej – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail),
  6. f.        System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.),
  7. g.      Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów Ustawy.

Część II / Postanowienia ogólne

 1. 1.      Niniejszy Regulamin określa:
  1. rodzaje Usług,
  2. zakres Usług,
  3. warunki świadczenia Usług,
  4. zasady ochrony danych osobowych,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.
  6. 2.      Regulamin stosuje się wyłącznie do świadczenia Usług w odniesieniu do Usługobiorców korzystających z Witryny.
  7. 3.      Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób niż drogą elektroniczną ani też za pośrednictwem innych stron internetowych niż Witryna.
  8. 4.      Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Witryny.
  9. 5.      Usługobiorca wyraża zgodę na stosowanie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi.
  10. 6.      W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania korzystania z Witryny.

Część III / Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z Usług

 1. 1.      Usługobiorca rozpoczyna korzystanie z Usługi z chwilą rozpoczęcia odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pomocą Witryny.
 2. 2.      Niezwłocznie po wyświetleniu się strony głównej Witryny na wyświetlaczu Usługobiorcy, Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, do którego dostęp możliwy jest przy użyciu odpowiedniego odnośnika.
 3. 3.      Usługobiorca kończy korzystanie z Usługi wraz z zakończeniem odbierania danych dostarczanych przez Usługodawcę za pośrednictwem Witryny, chyba, że korzysta z usługi o nazwie „Formularz kontaktowy” i "newsletter".
 4. 4.      Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Usługi w dowolnym, zależnym od jego decyzji, czasie.

Część IV / Rodzaje Usług

 1. 1.      W ramach korzystania z Witryny Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. Usługi Informacyjne czyli udostępnianie na indywidualne żądanie Usługobiorcy danych opublikowanych w ramach Witryny poprzez ich wyświetlenie w formie stworzonej przez Usługodawcę i przetworzonej przez system komputerowy Usługobiorcy, a także ich zapisanie na wykorzystywanym przez Usługobiorcę nośniku. Dane udostępniane w ramach przedmiotowej usługi dotyczą:

   a.i.      informacji o Usługodawcy, w tym jego doświadczeniu, specjalizacjach i osiągnięciach, a także jego właściwościach oraz sposobie pracy,

   a.ii.      informacji o zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę w siedzibie jego przedsiębiorstwa w tym usług gastronomicznych, porządkowych, turystycznych, cateringowych, organizacji przyjęć i bankietów, obsługa festynów

   a.iii.      ogólnych informacji o sposobach ustalania wynagrodzeń w ramach prowadzonych działalności gospodarczej, wolnych terminach zleceń, wybór menu i cen za poszczególne dania

   a.iv.      ogólnych i powszechnie dostępnych informacji prawnych,

   a.v.      informacji graficznych o podmiotach współpracujących z Usługodawcą,

   a.vi.      dane kontaktowe Usługodawcy, w tym informacja dot. konta na portalu facebook

 

 1. 2.      Informacje opublikowane w ramach Witryny nie stanowią w jakimkolwiek zakresie wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.
 2. 3.      Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź wstrzymania świadczenia za pośrednictwem Witryny wszystkich lub niektórych Usług bez podania przyczyny.

Część V / Wymagania techniczne

a.i.1.       Dla optymalnego korzystania z Usług konieczne są co najmniej:

a.i.1.a. urządzenie klasy PC lub inne o równoważnej charakterystyce,

a.i.1.b.                        połączenie z siecią Internet,

a.i.1.c. zainstalowane odpowiednie oprogramowanie, w skład którego wchodzi co najmniej przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, w szczególności: Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 9.0 – w wersjach wskazanych lub wyższych – bądź inna analogiczna przeglądarka internetowa

a.i.1.d.                       włączona obsługa Javascript.

 1. 2.      Różniąca się od wskazanej w punkcie poprzednim konfiguracja urządzenia  może prowadzić do braku możliwości skorzystania z Usługi w ogóle, bądź też do możliwości skorzystania z niej jedynie w niepełnym zakresie, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

Część VI / Zagrożenia związane z korzystaniem z Usług

 1. 1.      Korzystanie z Witryny nie wiąże się dla Usługobiorcy z żadnymi szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, za wyjątkiem powszechnych zagrożeń, występujących przy korzystaniu z sieci Internet, dla których zminimalizowania Usługobiorca winien używać aktualizowanych na bieżąco programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall).
 2. 2.      Usługodawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z jego winy i w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne szkody powstałe w czasie korzystania z Usług.

Część VII / Niedozwolone ingerencje

 1. 1.      Usługobiorcy zabrania się ingerowania w jakikolwiek sposób w treść i wygląd Witryny.
 2. 2.      Usługobiorcy zabrania się przekazywania treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego lub mogącym naruszać dobra osobiste innych osób.
 3. 3.      Usługobiorcy zabrania się używania podczas korzystania z Usług jakiegokolwiek sprzętu lub oprogramowania, które zostało zaprojektowane, stworzone lub przystosowane do nieuprawnionego dostępu do Usług opartych na dostępie warunkowym
 4. 4.      Usługodawca zastrzega, że w przypadku nieprzestrzegania reguł określonych w punktach poprzednich, dochodzić będzie wyrównania wynikających z tego szkód, niezależnie od mogącej zaktualizować się w takich wypadkach po stronie nieprzestrzegającego odpowiedzialności karnej.

Część VIII / Dane osobowe

 1. 1.      Korzystanie z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt VI Regulaminu, wymaga podania przez Usługobiorcę własnych danych osobowych, umożliwiających nawiązanie z nim kontaktu poza Witryną, a to:
  1. imienia i nazwiska / nazwy firmy,
  2. adresu e-mail.
  3. 2.      W przypadku korzystania z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt VI Regulaminu, podanie danych, o których mowa w punkcie poprzednim jest niezbędne dla pełnej realizacji Usługi. Odmowa podania którejkolwiek z wymienionych powyżej danych, powoduje brak możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt VI Regulaminu.
  4. 3.      Skorzystanie z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 1, ppkt VI Regulaminu, nie wiąże się z koniecznością poniesienia jakichkolwiek kosztów na rzecz Usługodawcy.

Część IX / Ochrona danych osobowych

 1. 1.      Anonimowe korzystanie z Witryny możliwe jest wyłącznie w zakresie Usług Informacyjnych.
 2. 2.      Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych Usługobiorców.
 3. 3.      Usługodawca gromadzi i przetwarza jak również będzie przetwarzać w przyszłości dane osobowe Usługobiorców w celu świadczenia Usług oraz w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych może zostać powierzone osobie trzeciej.
 4. 4.      Usługobiorca wyraża zgodę na działania opisane w Części IX, pkt 4 Regulaminu.
 5. 5.      Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu w dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Usługodawcę lub osoby trzecie. Usługobiorca może również żądać poprawiania swoich danych lub też ich usunięcia.
 6. 6.      Realizacja uprawnienia określonego w Części IX, pkt 5 następuje poprzez wysłanie stosownego żądania na adres poczty elektronicznej hutpus@hutpus.com.pl
 7. 7.      Danymi osobowymi, które również podlegają przetwarzaniu i gromadzeniu przez Usługodawcę, są informacje zapisywane w plikach cookie, jak również numer IP Usługobiorcy. Do danych tych zastosowanie ma zgoda Usługobiorcy na ich gromadzenie i przetwarzanie.

Część X / Pliki cookies

 1. 1.      Usługodawca używa plików cookies dla celów identyfikacji Usługobiorców.
 2. 2.      Pliki cookies instalowane są w systemie teleinformatycznym Usługobiorcy przez system teleinformatyczny Usługodawcy i mogą być odczytywane wyłącznie przez ten system.
 3. 3.      Usługobiorca wyraża zgodę na instalowanie w jego systemie teleinformatycznym plików cookies przez system teleinformatyczny Usługodawcy oraz ich odczytywanie przez ten ostatni.
 4. 4.      Wyłączenie obsługi plików cookies nie blokuje możliwości korzystania z Witryny, jednakże może powodować pewne w tym utrudnienia.

Część XI / Zakończenie korzystanie z Usług

 1. 1.      Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usługi Informacyjnej poprzez opuszczenie Witryny.
 2. 2.      Dla zakończenia korzystania z Usługi, o której mowa w części IV, pkt 2, ppkt VI Regulaminu, po przesłaniu przez Usługobiorcę wiadomości Usługodawcy, konieczne jest wysłanie takiego żądania na adres e-mail Usługodawcy: hutpus@hutpus.com.pl.

Część XII / Postępowanie reklamacyjne

 1. 1.      Każdy może zgłaszać reklamacje dotyczące świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem Witryny.
 2. 2.      Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na adres Usługodawcy wskazany w niniejszym Regulaminie lub drogą elektroniczną wysyłając reklamację na adres poczty elektronicznej hutpus@hutpus.com.pl
 3. 3.      W reklamacji należy zawrzeć: imię, nazwisko, adres, numer telefonu osoby składającej reklamację, przedmiot reklamacji, zakres poniesionej szkody oraz sposób oczekiwanej reakcji.
 4. 4.      Rozpatrywane będą wyłącznie reklamacje zawierające pełne dane, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. 5.      Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie tożsamej z formą reklamacji.
 6. 6.      Brak satysfakcjonującego rozpatrzenia reklamacji aktualizuje możliwość skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.

Część XIII / Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10-03-2003 roku i obowiązuje do jego odwołania lub zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym informacje zostaną udostępnione w Witrynie.
 3. Regulamin stosuje się odpowiednio do korzystania z Usług za pomocą dowolnych urządzeń innych niż określone w Części V Regulaminu, z wykorzystaniem oprogramowania innego niż określone w Części V Regulaminu, jak również przy wykorzystaniu innych sieci niż określone w Części V Regulaminu.
 4. Spory związane z korzystaniem z Witryny, w tym spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Krakowie.
 5.  Naruszenie któregokolwiek z postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawcę do odmowy lub zaprzestania świadczenia Usług na rzecz podmiotu naruszającego jak również osób działających w jego imieniu i na jego rzecz.